دانلود رمان چرا فهمید pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان چرا فهمید pdf زهرا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/خیانتی

خلاصه رمان چرا فهمید

زنے کهـ چشماشو میبندهـ رو حقایق پا میزارهـ رو عهداش

شوهری که طلاقش میده

قلبی که میشکنهـ

زنی که تاوان همه گناهاشو پس میدهـ

تباه شدن زندگی

اخرش چی میشه انیسا؛کیارش؛انوش

خوابچی میشن چه اتفاقاتی میفته

کسی نمیدونه

رمان بسیار عالییییییی..

دانلود رمان عشق واهی از زهرا

بخش اول رمان چرا فهمید

ساعت دو نصفه شب بود ولی من هنوز داشتم به انوش فکر میکردم به عشقی

که نسبب ت بهد داشببتم به گناهی که داشببتم مرتک د میکنم به

شوهری که االن کنارم خوابیده بود ولی ح سی بهد ندا شتم یک ساله که من

حسببی به این مردی که کنارم خوابیده ندارم فقی یه مودود افببافی بوده تو

زندگیم،یه مانع،یه اسم تو شناسنامه

انوشی که یک ساله باهاش آشنا شدم درست روز ازدوادم پسری که گفت

حتی اگه شوهرداشته باشی باز من عاشقتم دوس نم ِ ت دارم منتظرت میمو

گوشیمو برداشتم وروی اسم نوشین مکث کردم اسم انوش رو نوشین سیو کرده

بودم که کیارش متوده نشبه نوشبین دوسبتم بودبماطر همین کارم راحت تر
بود
بهد اس ام اس دادم:فردا میموام ب ینمت

گوشببی دسببتم بود ومنتظر بودم که دواب بده که کیارش لتی زد و خمیازه

کشیدو یه چشمشو باز کرد:با کی حرف میزنی آنی

با نوشین.

+این نوشین خواب وخوراکو ازت گرفته ها.

گیر نده کیا.

+گیر نمیدم آنیسا بجای بازی با اون ماسماسک بگیر بخواب

گوشی واز دستم گرفت وگذاشت تو دی د دستمو گرفت ومنو کشید تو بغلد

گونمو ب*و*سید وگفت:بمواب آنی.

ل مو به د ندون گرفتمو چشبب مامو بسببتم ا گه یه روز میفهم ید که بهد

خ*ی*ا*ن*ت کردم چیکار میکرد

منو میکشت

بد میشد

یا بازم انقدر خوب و مهربون میموند.

چشمامو بستم

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب