دانلود رمان پلیس دوست داشتنی من pdf از زیبا ستاری با لینک مستقیم

دانلود رمان پلیس دوست داشتنی من pdf از زیبا ستاری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان زیبا ستاری میباشد

        موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان پلیس دوست داشتنی من

سارای پلیسی که پرونده ای رو زیر دستش میگیره که باکمک به مضنون

بی گناه این پرونده مسیر زندگیش تغییر میکنه و‌‌‌‌…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان الزام به ماهتاب

دانلود رمان ضربان زندگی

قسمت اول رمان پلیس دوست داشتنی من

ایول به خودم میدونستم اخرش موفق میشم قدم هام رو سریع تر کردم و داخل اتاق بازجویی شدم،

اتاقی بادیوارای تیره رنگ که جز صندلی ومیز چیز خاصی توش نبود باشیشه ای که ازاون طرف داخل دیده میشد،

به سربازی که داخل بود بادست اشاره زد بره بیرون،

آراد هم داخل شد وکنارم ایستاد تا باهم بازجویی رو انجام بدیم،

پسره باصدای درسرش روکه تودستاش گرفته بود به سمت باالآورد ونگاه متعجبش رو بهمون دوخت.

باپوزخندگفتم:

_پندارفروزنده خب اقای فروزنده

گفتن حرف نمیزنین تاوکیلتون بیادبایدبگم این به نفعتون نیست

بهتره حرف بزنین به وکیلتم که خبردادی

من مثل بقیه نیستم تاحرف نزنی ازدست ما خالص نمیشی!

پوزخندصداداری زدسرتاپام روبراندازکرد

وگفت:

_واقعاباورکنم شما پلیس تشریف دارید؟

بیشترشبیه دختربچه های هجده ساله اید

لطف کنیدبگیدمسئوالی اصلی پرونده بیان اون موقع شایدحرف زدم

آراد اخم غلیظی کرد:

_اینجا جای بچه بازی وحرفای مفت نیست فقط به سواالت جواب میدی فهمیدی؟

فقط نگاهش کرد وچیزی نگفت

دستام رو مشت کردم وازحرص ناخونام رو توی دستم فشار دادم تاحاالکسی اینطورگستاخانه باهام حرف نزده

بودچطورجرئت میكنه!

بامشتم محكم کوبیدم رومیزکه وضوح تعجب توچشماش دیدم بلندگفتم:

_احترام خودت رو نگه دار تویک مجرمی منم یه پلیس این منم که بایدگستاخ باشم نه تویه کاری نكن جرمت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب