دانلود رمان پروای من pdf از نیلوفر جهانلو با لینک مستقیم

دانلود رمان پروای من pdf از نیلوفر جهانلو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر جهانلو میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان پروای من

درباره یک دختره به اسمه پروا که خانواده تقریبا پولداری داره..

یدونه دوس داره به اسم شیدا که از دوستهای خانوادگیشون هست و همسن و همکلاس هستن…

شیدا یدونه داداش داره به نام شروین…

شروین یه روز میره دنباله دخترها چون از راه دانشگاه میرفته

بهترین دوستش آرسام هم همراهش بوده…

از اونجا پروا و آرسام باهم اشنا میشن

رمان پیشنهادی:دانلود رمان فیروزه فاطمه حیدری

قسمت اول رمان پروای من

سرکلاس نشستھ بودیم بھ حرفای اخر معلم گوش میدادیم و

منتظر بودیم ھرچھ زودتر زنگ اخرین

کلاس زده شھ بریم خونھ دستمو گذاشتھ بودم زیر چونم

بی حوصلھ بھ معلم نگاه میکردم تو دلم دعا

میکردم زود زنگ زده شھ بریم خونھ خیلی خستھ بودم

ده دقیقھ ای گذشت تا بالاخره زنگ بھ صدا

در اومد…من و بھترین دوستم شیدا کھ از

خواھر بھم نزدیک تر بودیم دست تو دست ھم بعد از

خستھ نباشید بھ معلم از کلاس بیرون اومدیم

داشتیم میرفتیم بھ سمت در مدرسھ کھ از بلندگو

مدرسھ اسممو صدا زدن از شیدا جدا شدم

رفتم تو اتاق معلما روبھ روی مدیر مدرسھ وایستادم و

گفتم :

خستھ نباشین..

یھ لبخند بھم زد و گفت :

توھم خستھ نباشی دخترم… ِ بابات پشتھ خط کارت داره

تشکر کردم و رفتم گوشی مدرسھ و برداشتم گفتم:

الو…سلام

سلام دخترم خوبی عزیزم؟خستھ نباشی

ممنون بابایی شما خوبی؟اتفاقی افتاده؟

نھ دختره بابا…ماشین خراب شده زنگ زدم بگم با شیدا بری خونھ.

چشم بابا..شما کھ مشکلی نداری؟ماشینو چیکار میکنی؟

نگران نباش دختر گلم زنگ زدم تعمیرگاه بیاد ماشینو ببره.

باشھ بابایی مزاحمت نمیشم بھ کارت برس.

فدات شم دخترم…مراقب خودت باش خدانگھدارت

تلفن رو قطع کردم از مدیرمون خدافظی کردم

اومدم بیرون

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب