دانلود رمان هوای نفس هایت pdf از راضیه درویش زاده با لینک مستقیم

دانلود رمان هوای نفس هایت pdf از راضیه درویش زاده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان راضیه درویش زاده میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان هوای نفس هایت

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖِ ﻓﺮﻫﺎﺩ هست؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻓ ﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺲِ ﺑﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍست ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ میﺸ

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻪ و ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ چهار ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ تقدیر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ رو به رو ﮐﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان راضیه لیلی ترینم درویش زاده

قسمت اول رمان هوای نفس هایت

از روی تخت بلند شدم: بله! پاشو دیگه چقدر بیام صدات کنم!

گیج برگشتم سمتش: چرا؟ مگه دانشگاه ندار ی؟

تای ابروم رو باال بردم: دارم ولی از کی تا حاال دانشگاه رفتن من برات مهم شده؟

مامان چشم غره ای بهم رفت و بیرون رفت شونه ای باال انداختم

“فرهاد”پرونده رو روی میز انداختم تلفن رو برداشتم:

سیدی به خانوم احمدی بگو بیاد اتاقم چشم

تلفن رو سرجاش گذاشتم احمدی وارد اتاق شد:

بله آقای مهرداد؟چشم غره ای بهش رفتم:

خانوم احمدی شما خودتون این پرونده رو نگاه کردید؟

با حالت مغرور ی جواب داد: نه چطور؟

ابرویی باال آورد و با لحن نه چندان درستی گفت:

نگید که مشکلی داشت!

عصبی از جام بلند شدم پرونده رو سمتش انداختم:

پس خودت نگاه کن با صدای بلند گفتم:

خانوم احمدی تو این ماه این باره چندمه که از این مشکلات داره پیش میاد اگه مشکلی

دار ید و نمیتونید رو کارتون تمرکز کنید بگید تا راه حلی پیدا کنم براتون

اینبار سرش رو پایین انداخت: ببخشید اصلاح میکنم، میارم خدمتتون

روم رو ازش گرفتم، حرفی نزدم

صدای بسته شدن..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب