دانلود رمان ماه شب تار من pdf از mahla.mp لینک مستقیم

دانلود رمان ماه شب تار من pdf از mahla mp لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان mahla mp میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان ماه شب تار من

سورن افشار یکی از تاجران بزرگ و سرشناس که سال‌هاست نفرت در قلب او ریشه دوانده؛

اما با دزدیدن آیسان، داستان آن‌طور که او پیش‌بینی کرده بود، پیش نمی‌رود و خواه‌ناخواه

وارد مسیری می‌شود که سرنوشتش را تغییر می‌دهد

اما با پیداشدن باربد تاج‌فر، برنامه عوض می‌شود و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان الی از پاییز

قسمت اول رمان ماه شب تار من

بیتوجه به التماس و گریهوزاریهای سارن، در اتاق رو بستم و روی صندلی مخصوص و بزرگم ک

ه کنار تخت قرار داشت، نشستم جعبه ی سیگار رو از جیب کتم بیرون کشیدم نخی بیرون آوردم

و بین لبم قرار دادم فندکم رو از روی پاتختی چنگ زدم زیر نخ سیگارم گرفتم و روشنش کردم

به تابلوی نقاشی خودم که تصویر دختری روی تابلو نقش بسته بود، نگاه کردم سیگار رو آروم از لای

لبم بیرون کشیدم و پوزخندی زدم کارم به جایی رسیده که خواهرم هم بهم خــ ـیانـت میکنه

نفسم رو عصبی بیرون دادم بلند شدم و چنگی به موهام زدم صدای گریه ی سارن از بیرون میاومد و

عصبیترم میکرد فریاد بلند و خشمگینی کشیدم با پام به زیر میز بـ*ـار زدم که میز کج شد و روی زمین

با صدای ناهنجاری افتاد شیشههای مشـ*ـروب شکست و کف زمین رنگی شد تموم وجودم میلرزید

از خشم به نفسنفس افتاده بودم و قفسه ی سـینه م بهشدت بالاوپایی ن میشد در با ضرب باز شد و

پشتبندش صدای نگران رخساره به گوشم رسید : -سورن خوبی؟ بدون اینکه برگردم، به سقف خیره شدم و

با پوزخند گفتم : -خیلی وقته حالم خوبه مگه نمیبینید؟ صدای آهش رو شنیدم و پشتبندش، صدای قدمهای

آرومش رو که از…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب