دانلود رمان قمار آرزوها pdf از آزاده بختیاری با لینک مستقیم

دانلود رمان قمار آرزوها pdf از آزاده بختیاری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آزاده بختیاری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان قمار آرزوها

سرگذشت دختری را که وسیله معامله پدرش می شود واورا، آرزوهایش و

عشقش را نادیده می گیرند اون دخترک، دلش می شکندو نجابتش راقمار می کنند

پدرش، تن وروح دختر را می فروشد به اهریمن صفتی که خود را از دام بلا برهاند

نیستی وتباهی مادر وبرادر آن دخترک بی نوا از دست کارهای بد وتوهین آمیز

پدرشان، کافر آبادی بی انتهاست وزجری جگر سوز

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حجله در خون آزاده بختیاری

قسمت اول رمان قمار آرزوها

یه خونه گرم وصمی می به خاطر وجود مادر داشتیم من

با مادرم وام یر برادرم لحظات خوب ی رو داشتم،

پر از عشق ودوست داشتن پدرم، اکثر اوقات خونه نبود

ووقتی هم که میومد، حال درستی نداشت

اوایل بهترین پدر دن یا بود واز همه چیز برامون فراهم

می کرد زندگی رو روال وخوبی داشتی م با عشق

واحساس فراوون تا ای نکه به خاطر نقطه ضعف شدید

پدرم که رفی ق باز ی بود، زندگ ی ما از این رو به

اون رو شد افتاد دردام اعتیاد نا گفته نماند، خودش

اول از همه مقصر بود سستی ولغزش عامل

اصلی بدبختی اش شد

بعدها اعتیاد شدیدتر ی پیدا کرد ویا دی ر میومد یا

وقتی هم که میومد، نعشه وخمار بود با اعصاب ی

داغون ولحنی تند مادرمو آزار میداد هی چوقت

امیر برادرم باز ی کودکانه رو با پدر تجربه نکرد نه

پارکی نه سی نمایی، هی چی همیشه براش خوب ی بابا عقده بود

امیر ده ساله شده بود ومن پانزده سالم بیشتر نبود

عاطفه عمیق ی ب ین ما شکل گرفته بود وجونمون

رو برای هم میدادیم زندگی تکرار ی، آدمای تکرار ی

دیدن قیافه و..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب