دانلود رمان قلبم طاقت بیار pdf از بیتا منصوری لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان قلبم طاقت بیار pdf از بیتا منصوری لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بیتا منصوری میباشد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان قلبم طاقت بیار

زندگی کردم با این سختی

سختی نگویم این غم است

غم از دست دادن روحم،جانم

این زندگی نیست رگبار غم است

داستانی زییا که داستان زندگی یک دختر درد کشیده و فقیر را به تصویر می‌کشد

داستان دختری که بخاطر پانصد هزار تومان فروخته می‌شود

فروخته می‌شود به یک مرد سن و سال دار

این مرد چهار پسر دارد و در این بین، دو نفر از پسرهای این آقا، عاشق دخترک قصه‌ی ما می‌شوند

یکی با خشم، عصبانیت و شکنجه دادن دخترک عشق خود را نشان می‌دهد ولی پسر بعدی با عشق و محبت

کدام یک پیروز می‌شود کدام یک قوی تر است عشق پیروز می‌شد یا قدرت

دخترک قصه کدام را انتخاب می‌کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مای نیم ایز شیطونک بیتا منصوری

قسمت اول رمان قلبم طاقت بیار

ﺳﺖ اﺗﺎق ﻗﻬﻮه اي ﮐﺮم ﺑﻮد اول ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﯾﻪ ﻣﺒﻞ ﮐﺮم ﻗﻬﻮه اي ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﻮﻣﺪ

ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺗﺨﺖ ﻗﻬﻮه اي ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺒﻞ ﺑﻮد و ﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ و آﺑﺎژور روش و

ﯾﻪ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮراي ﻫﺎي ﮐﺮم و ﻗﻬﻮه اي و ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ آدﻣﯽ ﮐﻪ

روي ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻣﻮﻫﺎش ﺑﺎز ﺑﻮد و

ﯾﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ زاﻧﻮ ﻫﻢ روش ﯾﻪ ﻣﻼﻓﻪ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم

روي ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﭼﺎدرﻣﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻨﺎرم ﺗﻮ ﺻﻮرﺗﺶ دﻗﯿﻖ ﺷﺪم

ﻣﯿﺨﻮرد ۰۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮ ﻧﻤﯿﺰد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﭘﺲ اون دوﺗﺎ

ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﻮن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدن؟ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺧﯿﻠﯽ رﯾﻠﮑﺲ ﺑﺎﺷﻢ آﺧﻪ ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم

ﻧﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﯿﺨﻮاد ﻧﺸﻮن ﺑﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎري ﮐﻨﻢ ﺗﺎ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب