دانلود رمان غرور یخی یک ستاره سرد pdf از م.ف با لینک مستقیم

دانلود رمان غرور یخی یک ستاره سرد pdf از م.ف با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان م.ف میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان غرور یخی یک ستاره سرد

طناز دختر زیبایی و ایرانی تباری که تو دبی شغلش رقاصگیه..

تا اینکه که داد وستد…یک اتفاق زندگیشو عوض میکنه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زخم پاییز معصومه آبی

قسمت اول رمان غرور یخی یک ستاره سرد

برای بار آخر بھ خودم نگاه کردم لباس رقص عربی بھ رنگ مشکی کھ فقط سینھ

ھامو پوشونده بود و روش پراز منجوق دوزی داشت دامن راستھ حریر کھ دوطرف

پاھام چاک داشت و با ھر حرکت پاھام معلوم میشد موھای لخت و خرمایی رنگم کھ

بھ حالت فر دورم ریختھ بودم و ارایش ملیح و زیبا کھ مثل نقابی صورت پراز غمم

رو حفاظ گرفتھ بود خم شدم و از روی تخت نقاب پارچھ ای مشکی ھم برداشتم و

روصورتم زدم الان کاملا یک رقاصھ کامل شدم

تو دلم زمزمھ کردم

برو طناز تو میتونی!!مثل ھمیشھ

از اتاق خارج شدم صدای دست و جیغ مردھای ھیز عرب بھ گوش میرسید کھ با لھجھ

مخصوصشون اسم منو صدامیکردن بھ دی جی اشاره کردم و اھنگ مخصوص

رقص عربی رو پخش کرد رفتم روی سن وشروع کردم بھ رقصیدن کمرمو

میلرزوندم و ھم زمان سینھ ھامو تکون میدادم از نگاه ھای پیرمرد ھای عرب چندشم

میشد ولی راھی نداشتم چرخی زدم کھ جفت پاھام معلوم شد در عرض یک ثانیھ زیر

پاھام پر از پول شد نفسی برام نمونده بود بھ دی جی اشاره کردم و اھنگ قطع شد

تعظیم مصنوعی کردم و بالبخند برگشت بھ اتاقم تا لباسامو عوض کنم..

لباسامو پوشیدم و جلوی آینھ نشستم ھنوزم نفس نفس میزدم این تنگی نفس

آخر منو بھ کشتن میده در اتاق بازشد و زبیده واردشد با لبخند کنارم نشست و

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب