دانلود رمان دیوونه pdf از مینا قاسمی با لینک مستقیم

دانلود رمان دیوونه pdf از مینا قاسمی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مینا قاسمی میباشد

موضوع رمان : طنز/عاشقانه

خلاصه رمان دیوونه

ترانه دختر قصمون دوسال ک عاشق هم کلاسیش به اسم ارشه اما نمیتونه به این عشق اعتراف کنه ….

تو همون اوضاع ارش هم به یکی دیگ از هم کلاسی هاش چشم داشته اما حسش مثل

یه نسیم زود گذره ک اتفاقا از این بابت هم کلی ضربه میخوره….

حالا چجوری میشه ک ترانه به ارش میرسه… تازه توی داستان کلی ماجرا هس …

سیاست زنانه وروان شناختی وشوهرداری ….

ببینیم ترانه چطور با کاراش وحرفاش پسر مردمو از راه بدر میکنه….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان اولین پریزاد محافظ

قسمت اول رمان دیوونه

چی آھنگ بزنم؟

مھشید:شکیرا

کنترل و گرفتم وزدم مینا ومھشید بلند شدن و ھیپ پاپ میرقصیدن محوش شدم…محو

حرکات ماھرانھ ای کھ انجام میداد با لبخند بھش نگاه میکردم موھاش و کھ تکون

میداد انگار قلبم داشت تو دھنم می تپید یھ دفعھ نگاه میعاد و خیره بھ اون دیدم عصابم

خورد شد واخم غلیظی کردم کنترل و گرفتم و زدم یھ آھنگ دیگھ کھ ھالھ با عصبانیت

گفت

مرض داری نکبت؟

جانی اون مگس کش و بیار یھ مگس داره ویز ویز میکنھ

ھالھ=خیلی پررویی،خجالت نمیکشی؟

نقاشیم خوب نیست

جانیار=بستھ دیگھ ھی میپرن بھم برقصین

دخترا و پسرا اومدن وسط جز من و میعاد مینا با خنده اومد طرفم و گفت

داداش یاسی میای برقصیم؟

با لبخندش دلم ضعف کرد ولی اخم کردم و گفتم

تو کی دیدی من برقصم؟

مینا=ھمین تازه داشتی با دایی نریمان میرقصیدی

الان نمیخوام برقصم

مینا=ھرجور خودت میدونی

رفت پیش میعاد…عصابم خورد شد! میعاد ھم بلند شد و باھم میرقصیدن….حقتھ! اگھ

درخواستش و قبول میکردی الان با اون بی غیرت نمی رقصید…اصلا نگاھای میعاد

بھ اون و دوست نداشتم برای ھمین اخمم غلیظ تر شد آقا.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب