دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن. ج مستقیم

دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن ج مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسترن ج میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان دختر رنگین کمونی

داستان از زبان پسری به اسم امیرطاهاست که برای عمل پیوند قلب مادرش به پول زیادی احتیاج داره

از طرفی به خاطر گذشته ی تلخ عزیزانش از باندهای مافیایی کینه ی قدیمی داره…همه ی

اینا باعث میشه به آیلین برای انتقام گرفتن از دشمنش کمک کنه

توی این راه متفاوت بودن روحیات آیلین اونو به خودش جذب میکنه و عاشقش میشه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان دختر رنگین کمونی

روبروی دختر جوونی که دوروزه کنجکاوم ببینمش نشستم و سالم کوتاهی کردم بدون هیچ جوابی

نگاه سردشو بهم دوخت:

تنهایی!

اره خب داداشم نمیتونست بیاد شما با من صحبت کن

نفسشو بیرون فرستاد و موهای مشکی خوشحالتش رو به زیر شالش فرستاد

راسته که واسه پول هرکاری میکنی..

نیشخندی روی لبام نشست:بستگی داره

به صندلیش تکیه داد:ریسک این کار باالست درضمن یه سری شرایط داره

گفتم:نمیپرسی به چی بستگی داره؟

پوزخند زدم: خیلی کمهده میلیون

خیره تو چشمام ادامه داد:ده میلیون واسه شروع نقشه ی اول انجام بشه سی میلیون دیگه میدم بعد

ازانجام کار هم ده میلیون!

ابروهام باال پرید:نکنه باید دانشمندی،چیزی بکشم
ممکنه

به نگاه عجیبش خیره شدم کالفه از درک نکردنش گفتم:

تا ندونم جریان چیه که نمیتونم کارحرفموقطع کرد:

شنیده بودم هرکاری میکنی درست بوده یا نه؟

خب اره ولی

اره یا نه؟

یه کم مکث کردم و گفتم:

خیلی خب قبول فقط بگم من با زنا کاری ندارم یعنی خب منظورم

بازم حرفمو قطع کرد:

ازکیفش کارتی دراورد و روی میز گذاشتاوکی

تموم میشه فرزام هم همراهت بیار همه ی نقشه رو با جزییاتش خواهی فهمیدفردا ساعت

هشت شب همینجا منتظرتم خوب فکراتو بکن اگه وسط راه جا بزنی واست…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب