دانلود رمان حسرت.نفرت.عشق pdf از م خالقی با لینک مستقیم

دانلود رمان حسرت.نفرت.عشق pdf از م خالقی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان م خالقی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان حسرت.نفرت.عشق

باصدای بسته شدن در خواب به کل از سرم پرید

 جام نیم خیز شدم ببینم کدوم خری در خونه روبا

در طویله اشتباه گرفته که با امیرورامین والبت سپهر

بااخمای فوق العاده ناجور روبه رو شدم دستی به

چشمام کشیدمو ونشستم: چتونه باز هنوز حرفم تموم

نشده بودکه سپهر با اخم مثال ترسناکش به

امیر خ یره شد:از این شازده بپرس پتورو کنار زدم..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان حسرت.نفرت.عشق

حوصله ندارم خودت بگو نگام کرد  چی

میخواستی بشه استاد مالک ی سر کالس یه زر ی زد

امیرم گرقت پشت دیوارای دانشگاه سیر کتکش

کرد ن یم نگاهی به امی ر انداختموبی حس گفت خوب

رامین دست ی روی شانه ی سپهر گذاشت

ولیوان اب رو به دستش داد: اینقدر حرص نخور دردوبالت بخوره تو سراین امی ر فلک زده و

بعد بهمن نگاه کردوبا خنده گفت شانس اوردیم استاد مالک ی عموخسرو

روشناخت ول کرد وگرنه ههمون

امشبودرجوارهم تو بازداشتگاه میخوابیدیم بلند شدم:

چه دخلی به شما داره اونوقت؟ سپهر

بلندشدوتمام قد جلوم ایستاد: منوورامی ن خی رسرمون

رفت یم اینو ومالکی رو ازهم جداکنیم مردک هوا

برش داشته که ما سه تا همدست بودیم االنم گفته این

ترمو حذف ین تا بعد ل یوان رو به دستم داد به

سمت اتاقش رفت ودرو محکم بهم کوب ید لی وان رو

اروم روی می ز گذاشتم وبه امیر که به سمت در

میرفت گفتم می ر ی مثل بچه ادم ازاستادتون عذر خواهی

م یکنی که این سپهر بچه مثبت ما از

تکال یفش جا نمونه بعدا میای خونه باهات حرف

دارم کتش رو سر شانش انداخت دردر مورد به

سمتش رفتم و..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب