دانلود رمان این بود زندگی pdf از سمیه سادات هاشمی جزی مستقیم

دانلود رمان این بود زندگی pdf از سمیه سادات هاشمی جزی مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سمیه سادات هاشمی جزی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان این بود زندگی

زماني که فكر ميکني همه چیز آرام است، زماني که آمادهای برای شروع تنها یک جرقه همه چیز را

شعلهور ميکند

دختر و پسری آماده ازدواج ميشوند

اما روز مرگيها دختر را به فكر فرو ميبرد

آیا ميخواهد زندگي شبیه مادرش داشته باشد؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همخونه شرقی سمیه سادات هاشمی جزی

قسمت اول رمان این بود زندگی

چشمانش به سوزش افتاد، چنگي به موهای پریشانش زد، تحقیر شدن برایش طعم مرگ داشت

نميفهمید، آیا در عمرش به کسي بدی کرده؟ آخر این چه روزگاریست که داشت؟ حالش از حال زار

خودش، بهم خورد، سرش را عقب انداخت و به سقف خانه خیره شد و چشمانش را بست اما شوری

چشمانش، قلب شكستهاش، مردانگياش، نابودی آرزوهایش، این همه سال انتظارش، همه و همه

بألخره او را از پای در آوردند

گر گرفته با حجمي بغض در گلو، رو به روی آینهِ قدی دیوار روی دو زانو افتاد، هق اول را که زد

نگذاشت ناله دوم را سر دهد دندانهایش را بهم فشرد مشتهای دستش را روی زانوانش گره کرد

به خودش آمد، گنگ سرش به طرفین تكان داد نباید بشكند، مشت گره کردهاش را جلوی دهانش

گرفت؛ محكم بر دهانش کوبید، دردش به حدی بود که چشمانش را محكم فشرد مهم نبود،فقط

ميخواست نشكند، بلند در تنهایياش غرید:

-خفه شو، خفه شو، چه به روز خودت آوردی؟ احمق، بلند شو خودت را جمع کن سنگین نفسي سر

داد، قطره اشکاش اما لجباز تر از او بود و با بي تاب از گونهاش ترسان پایین لغزید نفس محكمي

بیرون داد، سریع از جایش پرید و به سمت درب خروجي رفت بيوقفه با دهاني باز نفس ميکشید..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب