دانلود رمان این آقا پلیسه عشق منه pdf از مرضیه سادات موسوی با لینک مستقیم

دانلود رمان این آقا پلیسه عشق منه pdf از مرضیه سادات موسوی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مرضیه سادات موسوی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان این آقا پلیسه عشق منه

در موردِ یه عشقه شیرینه… سروان مهسا معتمد…دختری که خیلــی زود عاشق میشه..

سرگرد امیر راد…مردی که تو تصمیمش مرددِ . هر دو در ماموریتی خارج از کشور عاشق میشند…

اما این امیرِ که باید پا پیش بذاره و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان فتنه گر

قسمت اول رمان این آقا پلیسه عشق منه

دستامو کوبیدم روی میز و با تمامھ توانم جـــــیــــــغ زدم-اخـــــــــــــــــــھ

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جناب معتمد (پدره بنده) سریع از پشت میز خیز برداشت سمتھ من و دستاشو رو دھنم

گذاشت…

من- دمت میھاددمتمتوبمفممسلا

باوجوده دستایھ بابا نمی تونستم حرف بزنم….

دست و پا زدن ھم فایده ای نداشت چون بابا لجبازتر از این حرفا بود

پس بنابراین از حرکت ایستادم و با در موندگی و مظلومیت تو چشمایھ بابا خیره

شدم…

بابا-مھسا،جانھ بابا جیغ نزن..توضیح میدم.. توضیح میدم….

سرمو تکون دادم،با تردید دستاشو برداشت..

نفس گرفتم تا دوباره جیغ بزنم ولی دلم سوخت…

در ضمن تو اداره اصلا مناسب نبود واسھ لجبازی ھای من

بی حرف خودمو پرت کردم رو کاناپھ کنار میز بابا

بابا-دخترم مھسا

رومو ازش برگردوندم….

بھ سمتم قدم برداشت و با کلافگی نشست روی مبل کناری ام…

بابا-مھسا چرا درک نمیکنی؟؟؟این ماموریت بھ نفعھ توعھ… سابقھ کارت عالیھ ، ھمھ

ی اعضای دایره ھم تو رو انتخاب کردن…

اخمامو کشیدم تو ھم-لعنت لعنت بابا چرا من؟؟؟؟؟؟؟مگھ تاالان کھ ٤تاماموریت سخت

رو گذروندم باید ھمچیــــــــــــــــــــــــــن

ماموریتی بھم بدن؟؟؟؟؟تازه اونم خارج از کشور؟؟؟؟؟؟؟؟

بابا ھمونطور کھ دستشو رو شونم میذاشت گفت- دستھ من نبود وگرنھ…..

نزاشتم حرفش تموم بشھ…

ایستادم و پامو کوبیدم بھ پام [احترام نظامی]

با غم تو صدام گفتم-کاریھ کھ شده باید بسوزمو بسازم…

اروم بھ سمت در قدم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب